Na začiatku tohoto blogu musím nutne poznamenať, že napriek tomu, čo napíšem, domnievam sa, že je to pravda. Avšak pripúšťam, že sa môžem mýliť. Myslím si, že človek, ktorý si pripúšťa konštruktívnu kritiku, ktorá pramení predovšetkým z kritickému myslenia je správny. Nestojí si pevne za svojím názorom, ktorý môže byť teoreticky mylný. Je dobré stáť si za názorom, avšak je potrebné si overiť, že či je naozaj pravdivý, aby sa sám nedostal do istých bludov a pochybností, a tým pádom aby v spoločnosti nevytvoril istú škodu. 

Vyjadrím sa ostrejšie ku Hansovi Kungovi.

Takto skončí pravdepodobne každý teológ a iný mysliteľ, podobne je to s filozofiou, ktorý si myslí, že v živote bude myslieť a hovoriť viac, ako prehovoril Pán Ježiš v Písme svätom. 

Jeho exkomunikácia sa mala začať podľa môjho názoru roku 1979. Ja by som vyslovil domnienku, že naprieč jeho pôsobením sa javil ako agent protestantskej vetvy s cieľom poškodiť katolíckej cirkvi. 

Nič viac nič menej. Dodnes nerozumiem, prečo ho cirkev trpela. Kto rozbíja vnútro cirkvi, je nutné ho exkomunikovať, akosi vyňať z jeho pôsobenia, a takto by som to mohol chápať naozaj doslovne. 

Obávam sa, že nie je žiadny reformný mysliteľ. Nemyslel som si niekedy, žeby som si o ňom mohol niečo naštudovať, ale po akejsi krátkej myšlienke, po krátkom študovaní ma naplnilo poznanie, že moja domnienka je správna. 

Človek, ktorý sa odkloní od čítania biblických textov, biblie ako takej, a nechá sa inšpirovať bludmi z filozofie, najmä tej gréckej, ktorá stoji v totálnom proti postavení oproti chápaniu písma svätého, čomu takmer podľahol sv. Pavol, ktorý ku koncu života sa dostával do bludov, a zomrel v pravý čas, aby bludy nešíril ďalej, si najmä takýto osvietenci myslia, že sú pápežskejší ako pápež. Za tým čo som povedal si stojím. 

A ešte horšie je, že katolícka teológia nedáva priestor na formu kritického myslenia naprieč celou jej dejinnou históriou, a filozofickými disciplínami, ktoré napriek tomu, že nepriamo slúžia teológii ako známe latinské porekadlo filozofia je slúžka teológie, si z filozofického myslenia spravili nad teológiu a rozumovo chcú dokázať všetko. 

Svätý Hieronym posiela preto jasný a pomerne nekompromisný odkaz, že kto nepozná Písmo, nepozná Krista. (Písmo, rozumej bibliu) A alfa a omega kresťanského učenia nie sú.

Hans Küng patrí medzi najznámejších predstaviteľov liberálneho katolicizmu, aktívne sa podieľal na reformnom Druhom vatikánskom koncile, od sedemdesiatych rokov je známy ako kritik vládnucich katolíckych kruhov a tradicionalizmu. Za príčinu moderného úpadku katolíckej cirkvi považuje jej uzavretosť a neschopnosť konštruktívne reagovať na nové myšlienky a spoločenské fenomény. 

Rozpory s oficiálnou katolíckou vieroukou viedli k tomu, že mu odobrali povolenie vyučovať katolícku teológiu. V reakcii na to začal vyučovať ekumenickú teológiu a v deväťdesiatych rokoch založil inštitút Weltethos, ktorý hľadá porozumenie medzi svetovými náboženstvami. 

Preto sa domnievam, že takto skončí každý, nazvem to moderný teológ alebo iný mysliteľ, ktorý si "myslel", alebo uvažoval v sebe vlastnej rovine uvažovania, že pochopil už pravdepodobne všetko. 

A takéhoto heretika sa musia učiť na katolíckej teológi. Proste hanba tomu. Toto pochopí len ten, ktorý sa tomu rozumie. To som povedal v krátkosti, o ňom som sa čosi učil, a trochu som si ešte rozšíril dejinné obzory, ktoré rád študujem.


Nechcem tu teraz dávať do akejsi komparácie, ale z toho, ako na záver článku vyplýva mi jediné.

Preto sa domnievam oprávnene, že čítať akýkoľvek teologicky koncipovaný spis bez čo i len minimálnej citácie písma svätého je doslova iracionálne. Je to preto, lebo biblia bola určite nad všetkým, keďže biblia je čisté Božie Slovo. A pokiaľ sa debatíme o Božom Slove, musíme byť vecný a pevne sa pridŕžať podstaty, ktorá korešponduje a teda nestojí v ostrom protiklade s biblickými textami. Ke to to isté ako stavba domu bez geometrického plánu. Za týmto si pevne stojím. A celkom určite nie je cesta hlásať podobnosť iných náboženstiev.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár